Servicii acreditate IGSU

Personal specializat în prevenirea și stingerea incendiilor (servant pompier, specialist prevenire, cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor)

Serviciile noastre de pompieri se adrreseaza tuturor domeniilor de activitate: industrial, portuar, aeroportuar, petrol și gaze, clădiri de birouri și clădiri administrative, evenimente culturale, teatre, săli de evenimente, târguri, festivaluri, spectacole în aer liber, expoziții, manifestări publice sau private, evenimente sportive, stadioane, săli de sport.

CONȘTIENTIZAREA RISCULUI

prin schimbul reciproc de informații între personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat și alte persoane interesate și/sau implicate.

IDENTIFICAREA PERICOLELOR

evaluarea și analiza pericolelor potențiale prin aprecierea probabilității de apariție a lor și a consecințelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu și bunuri materiale.

RESPECTAREA LEGILOR

asigurarea respectării prevederilor actelor normative și a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă.

INFORMAREA POPULAȚIEI

informarea populației privind pericolele potențiale de risc, inclusiv în locuințe și gospodării, și model de comportare în caz de incendiu și în alte situații de urgență.

Principiile activitatii PROTGUARD

Respectarea Legii

Principiul legalității: respectarea, în mod unitar, a legislației privind apărarea împotriva incendiilor si protecția civila, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întreg teritoriul tarii.

Imparțialitate

Principiul imparțialității: nesupunerea inspectorilor la presiuni comerciale, financiare, politice sau de alta natura care ar putea influenta raționamentul acestora.

Independența

Principiul independentei: menținerea de către inspectori a unui raport de autonomie (independenta) fata de partea inspectata si neangajarea în nici o activitate care sa afecteze raționamentul acestora.

Confidențialitate

Principiul confidențialității: păstrarea de către inspectori a secretului privind informațiile care nu sunt de interes public si care sunt obținute în cursul desfășurării activității de prevenire.

Transparență

Principiul transparentei: desfășurarea activității într-o maniera deschisa fata de public, prin care accesul liber si neîngrădit la informațiile fundamentate științific, de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informații sa constituie excepția, în condițiile legii.

Continuitate și gradualitate

Principiul continuității si gradualității: asigurarea unor controale periodice a situațiilor de risc si aplicarea unor masuri din ce în ce mai severe în cazul menținerii riscului peste nivelele acceptabile.

monitorizarea sistemelor de detecție a incendiilor;

supravegherea instalațiilor speciale de detecție, semnalizare, stingere a incendiilor 24h din 24h

dotarea clădirilor cu mijloace tehnice pentru prevenirea și stingerea incendiilor

asigurare personal specializat pentru intervenție în caz de incendiu

intervenție în caz de incendiu prin echipe specializate și autospeciale de pompieri

exerciții de alarmare, evacuare, stingerea Incendiilor, demonstrații practice

realizarea documentelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare

realizare planuri de evacuare, planuri de intervenție în caz de incendiu

realizare seminaristică specifică prevenirii și stingerii Incendiilor

Grija Noastra, Linistea Dumneavoastra!

PROTGUARD GROUP

Str. Rasuri, Nr. 1B

900205 Constanţa

T: +(4) 0241 661 059

M: +(4) 0745 104 214

F: +(4) 0241 547 725

E: office@protguard.ro